Teva Oriata performs at Tiki Kon in 2019
Photo credit: Sveinn Photography